Drama Bahasa Jawa : Desa Sidokerto Part 1

Desa Sidokerto

Sinopsis

            Dusun Sidokerto, Kecamatan Pati , Kabupaten Pati kagunan kepunden kathah ingkang dados bakale dusun menika, antawisipun Mbah Santoso, Mbah Rogocetho, Mbah Rogocethi, Ki Ageng Blotho lan Mbok Rondo Kuning . Dipunceriosaken Ki Ageng Blotho tresno kaliyan Mbok Rondho Kuning (janda ingkang ayu ugi kagungan). Saking sugihipun Mbok Rondho Kuning kagungan seperangkat gamelan lan siti ingkang wiar. Ki Ageng Blotho dados piyantun sekti ingkang dipunlenggahi wonten tanggi dusunipun Mbok Rondho . Ki Ageng Blotho tresno kaliyan Mbok Rondho Kuning awit piyambakipun dados rondo. Anggenipun saking agengipun raos tresnoipun dumatheng Mbok Rondho, ananging MbokR Rondho Kuning mboten wonten raos tresno kaliyan Ki Ageng Blotho. Awit Mbok Rondho ngertos bilih Ki Ageng Blotho menika piyantun sekti dados Mbok ROndho ngaturi penyuwun kagem Ki Ageng mbuk bilih piyageng ngersakaken kromo kaliyan Mbok Rondho. Syarat sepindahan njih menika Ki Ageng kedah ngresiaken sedaya sabenipun Mbok Rondho, Ki Ageng ugi nyanggupi. Saksampungipun ngampungaken pinyuwune Mbok Rondho Ki Ageng lajeng nagih janji kaliyan Mbok Rondho . Ananging Mbok Rondho ugi dereng saged nampi Ki Ageng ugi dereng saged nampi Ki Ageng saengga piyambakipun nyuwun panyuwun malih nggih menika Ki Ageng kedah nanem bibit lan ngrekso sabin menika. Ki Ageng ugi nyanggupi maneh panyuwun menika, Ki Ageng nglampahi sedaya payuwunipun Mbok Rondho, amargi tresno sanget kaliyan Mbok Rondho.
            Lajeng sakrampungipun nglampahi ingkang dipun suwun Mbok Rondho, Ki Ageng rawuh malih manggihi Mbok Rondho Kuning. Ananging Mbok ROndho dereng saged nampi katresnanipun Ki Ageng. Pungkasanipun ngantos manahipun amprat sanget Mbok Rondho mature syarat kaping tiga. Saestuipun Ki Ageng sampun kuciwa ananging amargi sanget tresnanipun, Ki Ageng kerso nglampahi payuwun ingkang kaping tiga menika. Panyuwun menika, Ki Ageng kedah ngerampungi panyuwunipun lan nenggo saben ngantos wayah panen. Saben dinten Ki Ageng sabar nglampahi panyuwunipun saking katresnanipun kaliyan Mbok Rondho ngantos wekdal ingkang dipun tentokaken. Ing wanci menika Ki Ageng sanget bingah manahipun. Piyambakipun ageng pengarepanipun bilih Mbok Rondho kerso akrani kaliyan piyambakipun. Ananging Mbok Rondho tansah maringi atur ingkang sami kados rumiyin. Ki Ageng sakit manahipun amargi piyambakipun kraos menawi Mbok Rondho blenjani janji saengga Ki Ageng nyabda “sedaya raja brana dados selo”. Kanthi ngagem kesaktianipun Ki Ageng sedaya pantunipun dados selo, gamelanipun ugi owah dados selo. Mbok Rondho sakit sanget manahipun ngerti kahanan sak menika dados, piyambakipun gerah lajeng sedha. Ki Ageng perso Mbok Rondho sedha piyambakipun ugi sedih lan nyabda awake dewe “ kanggo apa aku urip mending lunga wae bareng wong daktresnani”. Wusanipun Ki Ageng ugi Sedha lan sakloronipun dipun sareaken ing Dusun Sidokerto. Dusun menika diasmani mengkono amargi nggadahi artos sido menika dados lan kerto menika makmur . Saenggo dusun menika dipangarepipun dados dusun makmur amergi ingkang dusun menika sawahipun Mbok ROndho Kuning kathah.
            Saking carios menika badhepun damel 10 paraga, yaiku Mbok Rondho, bojone Mbok Rondho, Anake Mbok Rondho, Ki Ageng, Pambiyantu Mbok Rondho, Pengawale Ki Ageng Pengganggu, saha Narator.
Sakwijing dino, ing dusun randukuning wonten kuluwarga ingkang rukun inggih menika kuluwarga Mbok Kuning. Piyambakipun ngakrami priyayi ingkang sugih wonten ing dusun tanggi nggih menika dusun Sidokerto. Wonten mriko Raja Brana kuluwarga menika disimpen, amargi garwo Mbok Kuning biolih benjang wonten mriko badhe saged nguasani daerah menika.
Adegan 1
(wonten teras omahe Mbok Kuning)
Suami : bu, tulung aku dijupuke ombe (lungguh kaliyan ngudut)
Istri      : inggih mas, sekedap, ngunjuk teh, susu , utawi sirup ?
Suami : the anget wae sing legi
Istri      : nggih
Mboten suwe olehe Mbok Kuning mlebu , putrane Mbok Kuning teka saka sekolah kanthi nggawa hasil ulangane.
Anak 1 : assalamualaikum , pak
Suami : waalaikumsalam, apa iku nduk se kana ning tangan mu ?
Anak 1 : menika ulangan matematika kula pak Alhamdulillah pikantuk biji 98, menika kabeh amarga doa restu bapak lan ibu.
Suami : nggih to mesti bapak ndongakake kuwe ben mbesuk dadi wong (ngelus sirahe karo ngudut)
Anak 1 : amin, pak kula pengen ngomong kaliyan bapak
Suami : ngomong opo to?
Anak 1 : pak, ngendikane guru kula ngudut menika kurang apik kanggo awak amarga saged ndakekake paru – parune kirang sehat.
Suami : alah, omongan opo to iku, bapak ora percoyo karo gurumu. Nganti saiki bapak yo isih apik – apik wae.
Istri      : (teka wonten ruang tamu karo nggawa ombenan) ana apa to kok ketoke seru banget ?
Suami : iki lho anakmu saiki wis keminter ngandani aku !
Istri      : le karo wong tua ora apik yen mengkana
Anak    : nggih bu, ngapurane (salim karo bapak ibu terus mlebu kamar)
Sawektu putra kapisan mlebu omah, putra kapindho wonten njero uwis nyegat ing ngarep kamar e mbakyune.
Anak 2 : mulane ojo sombong, uwes ngerti bapak ki galak ijeh wae ngomong
Anak 1 : niatku ora nglarake atine bapak yu, aku ki banget saying karo bapak aku ora gelem bapak lara
Anak 2 : alah omongan opo iku (lungo menuju kamar)
Anak 1 : kue ki lho ora nduwe rasa peduli babar blas! (mlebu kamar)
Sawetara semana Bapak lan Mbok Kuning padha ing ngarep teras
Suami : bu, dadaku kok krasa lara ya
Istri      : ya mergo rokokmu kui to mas, jajal mengko sore nek dokter
Suami : halah dokter dokteran leh, nek lek wisnu wae mesti cepet marine
Istri      : ya wis mengko sore dak anter mrana
Suami : nggih, Bapak tak turu ndisik mengko tangi ke (minum kopi sedikit masuk ke kamar )
Wayah sakemenika sampun nunjukake sore, putra kapisan uga ngunggah Bapakke kang nembe sare.
Anak   : pak, sakmenika sampun jam 3 (ing ngarep kamar kanthi ndodog pintu, nanging Bapakke meneng wae)
Anak    : pak sampun jam 3 (mlebu kamar nganti nggugah Bapakke, nanging sawektu dipriksa Bapakke mboten wonten nafase)
Anak    : ibu   ibu     ibu !
            Istri      : ana apa to ?
Anak    : bu bapak sampun sedha
Istri      : aja maen – maen kue ki
Anak    : sakmenika awake bapak sampun atis uga nafase sampun mboten wonten
Istri      : innalillahi wa inna lillahi rojiun

Kapundhute bojone Mbok Kuning dadi pawarta kang banget ngemparake, amarga Mbok Kuning menika wong kang dikurmati kaliyan rakyat ing desa Randukuning. Ora lali Ki Ageng wong sekti mandraguna kang banget tresna kaliyan Mbok Kuning kawit deweke tasih cilik.

Adegan 2
Omahe Ki Ageng
Pengawal Ki Ageng    : Ndara sampun ngertos pawarta yen bojone Mbok Kuning kang sampun sedha?
Ki Ageng         : durung , mula iku pawarta tenan opo mung hoax? Saiki akeh lho pawarta ngapusi
Pengawal Ki Ageng    : nggeh pawarta asli to ndoro, sakmenika omahe Mbok Kuning katon rame akih wong kang padha melayat
Ki Ageng         : hahahahaha iki sing dak pinginke
Pengawal Ki Ageng    : menapa ndoro?
Ki Ageng         : kepo, wis dak siapnp sembako lan menyang karo aku ning omahe Mbok Kuning
Pengawal Ki Ageng    : siap ndoro

Adegan 3
            Dirumah Mbok Kuning .
Pengawal Ki Ageng                : assalamualaikum
Pambiyantu Mbok Kuning      : waalaikumsalam
Pengawal Ki Ageng                : ndi Mbok Kuning ? kula lan Ki Ageng ngucapke belasungkawa amerga bojone sampun sedha. Menika sembako kagem kaluarganipun
Pambiyantu Mbok Kuning      : nggih matur suwun, sumangga mlebu
Ki Ageng         : mbok bojo panjenengan menapa sedha ?
Mbok Kuning : lara amerga kakehan ngudut
Ki Ageng         : ooo mengkono to, piye kue kawin karo awakku mesti kue bakap urip luwih bahagia?
Mbok Kuning : omongan opo iku, lagian wae bojoku sedha
Ki Ageng         : lho lho lho kula iki dak isih joko a Mbok. Kula yo sekti mandraguna mesti kuwe bakal bahagia karo awakku nggih to nduk?
Anak 2             : nggih ki
Mbok Kuning : omongan opo iku, bapak lagian sedha kue malah mengkana
Anak 2             : ngapurane bu ( sambil mencium tangan ibu )
Mbok Kuning : ya wis ngene wae tak wenehi wektu 10 dina kaet dina iki kuwe teka maneh ning omahku. Yen dina iki aku isih lara ati ditinggal bojoku
Ki Ageng         : siap ndoro ayu, dak tunggu tresnamu. Pamit rumiyin
Pambiyantu 2  : nggih Ki Ageng, matur suwun
Sawetara Ki Ageng ing omahe, Mbok Kuning atine krasa ora tenang. Deweke bingung karo masalah sing lagi dihadapke. Saengga Mbok Kuning crita karo para pembantune

Adegan 4
Omahe Mbok Rondho Kuning
Mbok Rondho : duh gusti kepiye olehku mangsuli Ki Ageng, saktenan kula mboten sudi kawin ambi deweke nanging kula nggih wedi nek dumadakan deweke mateni aku (ngresula karo njait klambi)
Pembiyantu 1                : ndoro ayu, ngapurane nggih manut panemu kula panjenengan aja nolak tresna saking ki ageng. Amerga ki Ageng menika sampun banget tresna kaliyan panjenengan kawit suwi (nyambi kaliyan menggosok baju)
Pambiyantu 2              : sst….. mboten sopan ! Ndoro ayu menika unjukane manga diunjuk.
                                     Panjenengan aja ndungokake Wula, dewekke kan isih enom lumprah
                                     yen isih mengkana.
Mbok Rondho             : wis kuwe kabeh ora usah melu pusing, ben kula wae sing mikir
Pambiyantu 1              : nanging ndoro, bapak winginane nitip panjenegan kaliyan kita  
                                      sedaya. Saengga kula ngrasa panjenengan menika dados tanggung  
                                      jawab kula.
Mbok Rondho             : tugas mu mung njaga awakku ae, ngewangi aku ing penggawean  
                                      omah.
Pambiyantu 2              : nggih ndoro nanging aja ngapusi yen isih tresna kaliyan bapak
Mbok Rondho             : iyo dak iling-iling
Ki Ageng                    : (mengetuk pintu) nuwun
Pambiyantu 2              : nggih manga, wonten sakperluan menapa?
Ki Ageng                    : nagih janji karo mbok kuning
Pambiyantu 2              : nggih, sumangga
Ki Ageng                    : wis langsung wae kepriye wangsulanmu kanggo pitakonan wingi ?
Mbok Rondho            : kula isih durung saged menehi wangsulan sakdurunge panjenengan  
   ngresiki sawah kula sing ana ing desa iku (kanthi nunjuk salah  
                                      sijining desa, yaiku desa Sidokerto)
Ki Ageng                      : Ya kula siap ngresiki sawahmu, dak bakal bubarke dina iki lan mengko sore kula bakal rawuh meneh kanggo nagih wangsulanmu.
Mbok Rondho              : iya (Ki Ageng pergi membersihkan sawah) lajeng Ki Ageng menyang sawah e mbok Rondho dewekkan amerga percoyo karo kekuatan sektine
Adegan 5
Di persawahan
Ki Ageng                    : dek kuwe ora ngerti tresnaku ning awakmu ki gedhe banget (ngresiki
                                      sawah karo ngresulo)
              
Nanging jebule mbok rondho wis ngirim mata-mata jenenge Bagus kanggo ganggu dewekke saengga ora bias nglakoake tugase.
Bagus                  :   wah apik tenan iki dak ganggune wae (nglumpokake sanpah lan nyebar
    sampah mindik-mindik)
Ki Ageng             :   duh Gusti mugo-mugo dina iki tresnaku saged kaleksanan, uwis suwi
    awakku tresno slirane uwes 10 tahun suwene awakku nunggoni kuning 
    (turu ing gubuk)
Bagus                  :   tugasku wes rampung mesti bayaranku bakal akeh (lungo mindik-
    mindik)
Ki Ageng             :   (tangi turu ndelok sawah e reget maneh lan ngusaha ngresiki nganti
     wayahe wengi) duh Gustiiki pacoban apa maneh????

Sawetara menika mbok rondho kuning uwes lungguh ana ing plataran nunggoni Bagus uga Ki Ageng .

Previous
Next Post »

1 komentar:

Click here for komentar
September 9, 2018 at 10:28 AM ×

* AYUK JOIN DAN RASAKAN SENSASI BERMAIN *

Ayam Sabung Taji

Agen Sabung Ayam

Arena Sabung Ayam

Tajen Bali

Sejarah Sabung Ayam

Sabung Ayam Online Terpercaya

* KUNJUNGI SITUS KAMI DI *

http://www.gorengayam.com


* HANYA DI SINI ANDA BISA MERASAKAN KEMENANGAN TERUS MENERUS *

https://gorengayammarketing.blogspot.com/2018/09/trik-untuk-menjaga-sabung-ayam-bangkok.html

Congrats bro Goreng Ayam Marketing you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar
Thanks for your comment